Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.farmaebony.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název: Farma Ebony – Jana Burešová

Sídlo: Sedlec 42, Křešice, 412 01, (Litoměřice)

IČ:
19225369

Telefon: +420 720 311 164

E-mail: info@farmaebony.cz

Kontaktní adresa: Sedlec 42, Křešice, 412 01, (Litoměřice)
Seznam provozoven: 
Provozní doba: Pondělí -
Neděle 10:00 - 20:00 hod. 
Během provozní doby se provádí i dodávky zboží zákazníkům, neznamená to tedy naší dostupnost na firmě. Nepřijímáme neobjednané návštěvy.
Výdejní doba e-shop:  pondělí - sobota   9.00-20.00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě
tří pracovních dnů.

INFORMACE

Prostřednictvím e-shopu nabízí společnost předměty související se zbožím a produkty , které společnost prodává ve  své provozovně v České republice a jejíž sortiment je k dispozici na webových stránkách společnosti www.farmaebony.cz

Upozornění : Krmiva prodávaná prostřednictvím webu www.farmaebony.cz nejsou určena ke konzumaci lidmi ! Jsou urřena výhradně jako krmiva pro morčata.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Maloobchodní (MO) ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě uplatňování slevových kupónů se tyto kupony nesčítají, uplatněn bude pouze ten s vyšší hodnotou.

Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím e-shopu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

Přijímané způsoby platby: 

(pozn. až do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího !)

 • předem převodem na bankovní účet č. 322364077/0300 vedený u ČSOB, Pokud klient vybere platbu převodem, odesíláme zboží až po přispání celé kupní ceny na účet ! Čas odeslání zboží se tudíž prodlužuje o dobu kdy bude částka připsána na účet prodávajícího.

 • na dobírku

 • Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma platby dobírkou (platba dobírkou je zpoplatněna dle sazebníku přepravní firmy kterou si klient vybere.


Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ PRO MALOOBCHOD

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem, nejsou-li už součástí dodávky.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY V RÁMCI ČR PRO MALOOBCHOD

SLUŽBA

OBJEDNÁVKY

 

 

Přepravní společnost ČESKÁ POŠTA

Balíky do 31 kg !!


Balík Na poštuVelikostní kategorie (nejdelší strana do)
S (35 cm)M (50 cm)L (100  cm)XL (200 cm)
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH

Základní cena

90,08109,00114,88139,00156,20189,00280,17339,00

Cena se Zákaznickou kartou

81,8299,00106,61129,00147,93179,00271,90329,00

Cena s předáním podacích dat elektronicky

81,8299,00106,61129,00147,93179,00271,90329,00

Cena se Zákaznickou kartou a  předáním podacích dat elektronicky

73,5589,0098,35119,00139,67169,00263,64319,00

pozn. - uváděný rozměr je brán jako nejdelší strana balíku !

 

Přepravní společnost Toptrans

Balíky do 30 kg

Poštovné a balné

300 Kč včetně DPH

Dobírka

Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka).

 Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě v hotovosti nebo převodem na účet.
Dále se připočítává: 

121 Kč včetně DPH


Přepravní společnost FOFR

Balíky do 14 kg

Poštovné a balné

200 Kč včetně DPH

Dobírka

50 Kč včetně DPH
 Cena přepravného nad váhový nebo objemový limit:

jelikož váha zboží se může dostat nad stanovené limity výše, bude cena přepravy v takovém případě vypočítána individuálně, dle sazebníků zmíněných přepravců (FOFR, TOPTRANS, ČESKÁ POŠTA). Zákazník bude v takovém případě na tuto skutečnost upozorněn e-mailem nebo telefonicky a to před uskutečněním obchodu.

Převzetí zboží

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 1000,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. V případě, že zboží bylo upraveno/vyrobeno nestandardně na přání zákazníka, má prodávající právo vymáhat plnou cenu tohoto zboží ze strany kupujícího. ** Pro tuto cenu dopravy je stanoven váhový limit 10 kg. Následně dochází k navýšení ceny dopravy.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO MALOBCHOD

 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 • Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě (toto neplatí pokud se jedná o zboží speciálně upravené na přání zákazníka (např. nadměrné množství , struktura, výroba na přání a pod.). Kupující musí uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy* a zpětném obdržení zboží*  a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. (*Lhůta začíná běžet dle toho, která skutečnost nastala později.) Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 • Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. V případě, že zboží bylo upraveno/vyrobeno nestandardně na přání zákazníka a tudíž není toto zboží v běžné nabídce prodávajícího, nelze toto zboží vracet.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Vzor pro odstoupení od smlouvy si můžete  STAHNOUT ZDE

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do jednoho roku od převzetí zboží podle svého požadavku nárok 
na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v  12 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 • bezplatné odstranění vady opravou;

 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  

 Formulář o uplatnění reklamace si můžete stáhnout zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa k tomu určenému. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

OSTATNÍ

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.
dubna 2021